Beleid inzake vertrouwelijkheid

Beleid inzake gegevensprivacy

Laatste update: 6 april 2021

Het bedrijf S GOBERT hecht veel belang aan vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. In het kader van de organisatie van wedstrijden verzamelt het bedrijf S GOBERT persoonsgegevens over u in een geest van loyaliteit en transparantie in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, de wet inzake vertrouwen in de digitale economie („LCEN”) van 21 juni 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming („RGPD”) 2016/679 van 27 april 2016.

La présente Politique de confidentialité a pour objet de décrire les types d’informations personnelles que nous recueillons, l’utilisation qui en est faite et comment la protection de ces données ainsi que vos droits sont assurés.

Door deel te nemen aan de wedstrijden, verklaart u dat u de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid begrijpt en ermee instemt.

A - Soort gegevens dat wordt verzameld en verwerkingsdoeleinden

A.0 - Preambule — Gegevensopslag

Houd er rekening mee dat onze diensten/eenheden voor gegevensopslag zich in de EU bevinden:

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
https://aws.amazon.com

Locatie van het datacenter: IRLANDE
Privacyschild tussen de EU en de VS:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

A.1 - Persoonlijke gegevens

Het concept van persoonsgegevens verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Als onderdeel van uw registratie en deelname aan het spel verstrekt u ons vrijwillig gegevens over uzelf:

 • Uw naam, uw voornaam, uw leeftijd, uw titel, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer (vast en/of mobiel); en alle andere gegevens die op het registratieformulier kunnen verschijnen, op voorwaarde dat deze gegevens op geen enkele manier als gevoelig zijn geclassificeerd.

Dans le cadre de votre inscription et de votre participation au jeu, il ne vous sera jamais demandé de communiquer des données à caractère sensibles. Par données à caractère sensibles nous entendons, en adéquation avec la RGPD :

 • uw raciale of etnische afkomst; uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen; uw vakbondslidmaatschap; de verwerking van genetische gegevens; biometrische gegevens om een natuurlijke persoon uniek te identificeren; gegevens over uw gezondheid; gegevens over uw seksleven; uw seksuele geaardheid.

Als onderdeel van uw registratie en deelname aan het spel kunnen we kwalificerende vragen stellen over uw voorkeuren, uw interesses en uw gebruikersgedrag:

 • gegevens met betrekking tot uw gezinssituatie en uw consumptiegewoonten, zoals huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kinderen in het huishouden, sociaal-professionele groep, situatie van eigenaar/huurder,...

Houd er rekening mee dat alle velden op het deelnameformulier voor de game verplicht zijn om deel te nemen aan het spel.

Als onderdeel van het browsen op onze website verzamelen we waarschijnlijk bepaalde informatie met betrekking tot uw surfgedrag:

 • browsegegevens zoals het IP-adres en communicatiegegevens die beschikbaar worden gesteld als gevolg van het gebruik van uw computer, worden automatisch verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met de beslechting van geschillen. Bovendien kunnen tijdens uw bezoek statistische gegevens worden verzameld en gebruikt.

In het geval van een online enquête worden al uw antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld en wordt er geen verband gelegd tussen uw antwoorden op de enquête en uw persoonlijke gegevens.

A.2 - Identiteit en contactgegevens van de gegevensbeheerder

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op een computer met als verwerkingsverantwoordelijke het bedrijf S GOBERT, EURL met een kapitaal van 15.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 20 Rue Dauphine, 75006 PARIJS - FRANKRIJK, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 794602201.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, dossiers en vrijheden is ons bedrijf het onderwerp geweest van een verklaring bij de CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), registratienummer: 1560281.

Naast ons postadres kunt u ook contact met ons opnemen via dit e-mailadres: Hier

Als u ermee instemt uw persoonlijke gegevens over te dragen om aanbiedingen te ontvangen van de partners die op het moment van de verzameling op de pagina zijn vermeld, zijn de gegevensbeheerders elk van de partners die op het moment van de actie zijn aangewezen.

In ieder geval kan S GOBERT niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling die door deze partners wordt uitgevoerd. Om dit te doen, nodigen we u uit om hun respectieve privacybeleid te lezen.

A.3 - Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

A.3.1) Les données à caractère personnel que vous nous communiquez volontairement sont récoltées et susceptibles d’être traitées pour les finalités suivantes :

 • Beheer van de deelname van de geïnteresseerde persoon aan de wedstrijd: de verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om rekening te houden met uw deelname, om de wedstrijd uit te voeren, om de winnaar te bepalen en om de winsten te verwerken, in het bijzonder om de winnaar te informeren en om de prijs te verzenden, om verzoeken te behandelen om de rechten van de betrokken persoon uit te oefenen en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 • Uitvoeren van reclameactiviteiten door derde bedrijven, onderzoeken en enquêtes van de kant van het bedrijf S GOBERT: hiervoor moeten de gegevens van de betrokken personen worden onderworpen aan standaardisatie, deduplicatie, filtering en verificatie. Advertenties van derden worden verzonden door het bedrijf S GOBERT. U kunt onze verzoeken op elk moment stopzetten door u af te melden voor onze berichten of door contact met ons op te nemen. Deze behandeling is optioneel en alleen van toepassing als u uitdrukkelijk akkoord gaat met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van S GOBERT. In overeenstemming met de huidige regelgeving is uw deelname aan het spel niet afhankelijk van uw aanvaarding van commerciële aanbiedingen.

 • Het uitvoeren van reclameactiviteiten door derde bedrijven, onderzoeken en enquêtes namens onze partners voor het genereren van inkomsten namens S GOBERT : Daartoe moeten de gegevens van de betrokken personen worden onderworpen aan standaardisatie, deduplicatie, filtering en verificatie. Advertenties van derden worden door onze partners voor het genereren van inkomsten namens S GOBERT verzonden. Deze partners voor het genereren van inkomsten mogen in geen geval uw gegevens vrijelijk gebruiken (zij zijn geen eigenaar van uw gegevens). Een contractuele relatie vereist dat ze uw gegevens uitsluitend namens ons bedrijf gebruiken en ze vernietigen als we daarom vragen. U kunt hun verzoek op elk moment stopzetten door u af te melden voor hun berichten of door contact met ons op te nemen. Deze behandeling is optioneel en alleen van toepassing als u uitdrukkelijk akkoord gaat met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van S GOBERT. In overeenstemming met de huidige regelgeving is uw deelname aan het spel niet afhankelijk van uw aanvaarding van commerciële aanbiedingen.

 • Overdracht van gegevens aan spelsponsors met het oog op het uitvoeren van commerciële wervingsactiviteiten in verschillende bedrijfssectoren : Voor dit doel zullen de gegevens van de betrokken personen noodzakelijkerwijs worden onderworpen aan standaardisatie, deduplicatie, filtering en verificatie en kunnen ze worden gebruikt voor targeting- en analysefuncties. De advertenties worden verzonden door externe bedrijven. Deze verwerking is optioneel en is alleen van toepassing als u er uitdrukkelijk mee instemt aanbiedingen van sponsors te ontvangen en dat uw gegevens naar hen worden verzonden. In overeenstemming met de huidige regelgeving is uw deelname aan het spel niet afhankelijk van uw aanvaarding van commerciële aanbiedingen.

De reclameacties die zowel door het bedrijf S GOBERT als door derde bedrijven worden verzonden, kunnen via de volgende kanalen worden uitgevoerd: e-mail, post, telefoongesprekken, het verzenden van sms- en/of mms-berichten, Push Web of soortgelijke communicatiemiddelen.
 • Beheer van verzoeken om recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en overdraagbaarheid.

 • Rechtvaardiging in geval van een geschil en naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

A.3.2) De rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden vermeld in artikel A.3.1 is gebaseerd op:

 • Om de deelname van de geïnteresseerde persoon aan de wedstrijd te beheren: de uitvoering van het contract voor de uitreiking van prijzen en geschenken na de trekkingen die we organiseren.

 • Voor de uitvoering van reclameactiviteiten door derde bedrijven en onderzoeken en enquêtes door het bedrijf S GOBERT: de toestemming van de betrokken persoon.

 • Voor de overdracht van gegevens aan derde bedrijven voor reclameactiviteiten: de toestemming van de betrokken persoon.

Via dit privacybeleid bent u op de hoogte van de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt vooraf en uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door het bedrijf S GOBERT op de website, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

B - Bewaartermijn van gegevens

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de behandeling en alleen voor de duur zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld om deel te nemen aan het spel, worden gedurende de hele duur van het spel en na afloop van het spel bewaard voor de duur die nodig is om de winnaar aan te wijzen, prijzen en mogelijke claims te beheren, d.w.z. een totale duur van maximaal drie jaar. Aan het einde van deze periode worden de gegevens vernietigd in overeenstemming met de maatregelen die zijn voorgeschreven door de geldende wetgeving.

De gegevens van de betrokken personen worden bewaard voor onze commerciële activiteiten en prospectie waarvoor de gegevens zijn verzameld tot uw verzoek om annulering, beperking of verwijdering, en binnen de limiet van drie jaar vanaf de verzameling door de gegevensbeheerder of het laatste contact van de potentiële klant. Aan het einde van deze periode worden de gegevens vernietigd in overeenstemming met de maatregelen die zijn voorgeschreven door de geldende wetgeving.

C - Ontvangers van persoonsgegevens

Het bedrijf S GOBERT zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons wilt verstrekken, worden beschermd en beveiligd om te voorkomen dat ze aan onbevoegde derden worden bekendgemaakt. Als we hier echter wettelijk toe verplicht zijn of als een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht, zullen we uw gegevens verstrekken voor zover dat nodig is om te voldoen aan deze wet of gerechtelijk bevel.

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld aan het bevoegde personeel van S GOBERT, aan haar commerciële partners, indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of aan de ondersteunende dienstverleners, in het kader van de uitvoering van alle of een deel van de diensten.

De verzamelde gegevens kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven aan onderaannemingsbedrijven waar de gegevensbeheerder een beroep op kan doen in het kader van de uitvoering van diensten. De gegevensbeheerder zorgt ervoor dat al zijn onderaannemingsbedrijven voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten.

D - Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

We implementeren organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Als zodanig zijn administratieve, organisatorische, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik van gebruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde overdracht, wijziging of ongepaste vernietiging.

In alle gevallen neemt de gegevensbeheerder beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de verzamelde gegevens.

De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en met een zeer hoog beveiligingsniveau beschermd. De servers waarop deze gegevens worden opgeslagen voldoen aan de beveiligingsnormen die momenteel van kracht zijn. Ze zijn beschermd tegen digitale en fysieke aanvallen.

Ondanks onze inspanningen kunnen we de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die kunnen ontstaan tijdens de overdracht van persoonsgegevens.

E - Rechten van de betrokken personen

Volgens de toepasselijke wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing:

 • Recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens;

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens over u;

 • Recht om bezwaar te maken tegen behandeling die gerechtvaardigd is door een legitiem belang, of tegen prospectie;

 • Het recht om de verwerking van gegevens over u te beperken;

 • Recht om u uit te schrijven bij ons bedrijf en/of onze partners;

 • Het recht om uw instructies mee te delen over het lot van uw persoonsgegevens in geval van overlijden.

 • Het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanmerkelijk treft.

U kunt uw verschillende rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen: S GOBERT, EURL met een kapitaal van 15.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 20 rue Dauphine, 75006 PARIJS - FRANKRIJK. Houd er rekening mee dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen en dat we ons het recht voorbehouden om betaling te eisen van „redelijke kosten” in verband met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. We zullen ernaar streven om binnen de vereiste termijn op uw verzoeken te reageren. Naast ons postadres kunt u ook contact met ons opnemen via dit e-mailadres: ici

F - Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke gegevens worden door ons binnen de Europese Unie opgeslagen.

Sommige partners van S GOBERT zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dit geval is het echter mogelijk om een veilige overdracht van gegevens uit te voeren in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens effectief worden beschermd. Alle overdrachten worden dus gedaan naar ontvangers die zich bevinden op de volgende locaties:

 • in landen die, in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde criteria, een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden;

 • in landen die niet voldoende bescherming bieden, maar waar de overdracht wordt geregeld door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of door de goedkeuring van bindende bedrijfsvoorschriften;

 • in de Verenigde Staten, op voorwaarde dat deze ontvangers voldoen aan de voorwaarden van het Privacy Shield dat is ingesteld door het ministerie van Handel in de Verenigde Staten.

G - Koekjes

Als onderdeel van onze internetpagina's gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door de bezochte website om bepaalde informatie over uw computer, maar ook over u, vast te leggen en op te slaan.

Ze zijn essentieel voor het functioneren van het internet omdat ze goede communicatie tussen twee computers mogelijk maken. De verzamelde informatie wordt ook gebruikt om de toepassingen te bedienen die u op de website gebruikt.

Door op de site te browsen, gaat u ermee akkoord dat cookies zoals hieronder beschreven op uw terminal kunnen worden geplaatst, afhankelijk van de keuzes die u zou hebben gemaakt in overeenstemming met dit Handvest voor cookiebeheer.

G.1 - Definitie van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die op het apparaat worden geplaatst dat u gebruikt (computer, tablet, smartphone, enz.) wanneer u een website bezoekt.

Ze stellen de aldus geraadpleegde site in staat om informatie over uw surfgedrag te controleren, op te slaan en op te halen en om technische informatie te verkrijgen over de navigeerbaarheid van de site. Op deze manier maken cookies het mogelijk om u gepersonaliseerde diensten te bieden, zoals het verbeteren van de functionaliteit, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de betreffende webpagina's.

G.2 - Soort en doel van cookies

Afhankelijk van hun status en doeleinden zijn er hieronder verschillende soorten cookies vermeld. Deze hebben betrekking op onze concurrentiesites, afhankelijk van het geval, en/of het verzenden van e-mails.

 • Technische cookies en functionaliteitscookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en zijn essentieel om u in staat te stellen de functies van onze site te bekijken en te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Dit zijn voornamelijk sessiecookies of inlogcookies. Met de cookies die we uitgeven, kunnen we: - het aantal advertenties tellen dat door ons wordt getoond op onze advertentieruimtes, om deze advertenties, hun respectieve aantal displays, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt en, indien van toepassing, de daaropvolgende acties van deze gebruikers op de pagina's waarnaar deze advertenties leiden te berekenen, om te berekenen welke bedragen verschuldigd zijn aan actoren in de distributieketen van advertenties (communicatiebureau, reclamebureau, site/distributiemedium) en statistieken opstellen; - om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikt besturingssysteem, taal, schermresolutie, enz.) wanneer u onze website bezoekt, afhankelijk van de hardware en software voor weergave en/of lezen die uw terminal bevat; - om advertentieruimtes aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) wanneer u onze website bezoekt, afhankelijk van de hardware en software die u gebruikt op uw terminal; - om informatie te onthouden over een formulier dat u hebt ingevuld op onze website (registratie of toegang tot een account) of naar producten, diensten of informatie die u hebt gekozen; - om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze website, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u ons mogelijk eerder hebt gegeven; - om beveiligingsmaatregelen te nemen, met name wanneer u na een bepaalde periode opnieuw wordt gevraagd verbinding te maken met inhoud of een dienst.

 • Analytische cookies of cookies voor het meten van het aantal bezoekers : Dit zijn voornamelijk cookies met betrekking tot het bezoek aan de website, cookies die de oorsprong van het bezoek analyseren, prestatiecookies van de site en statistische of analytische cookies. Ces cookies nous permettent de reconnaitre et de comptabiliser le nombre de visiteurs et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer la performance de notre Site. Ils nous aident à comprendre pourquoi vous rencontrez des difficultés éventuelles ou recevez des messages d’erreur sur certaines pages, le cas échéant ; à déterminer quelles pages sont les plus visitées et les moins visitées ; à analyser la navigation des visiteurs sur le Site ; à adapter et améliorer notre Site pour qu’il soit plus utile, plus intuitif ; et dans l’ensemble, à améliorer la visite des utilisateurs.

 • Cookies voor het delen op sociale media: Deze cookies zijn nodig om externe sociale netwerken te beheren (voorbeelden: Facebook, Twitter, Pinterest, enz...). Hun functie is om de interactie van internetgebruikers met sociale widgets op een webpagina te controleren. Onze site kan inderdaad knoppen bevatten die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waarmee u inhoud van de site kunt delen of uw mening kunt uiten (bijvoorbeeld „liken”, „retweeten”, enz...). Als u verbonden bent met het sociale netwerk terwijl u onze website bezoekt, brengt uw browser een verbinding tot stand tussen het netwerk en de website. Als u op een sociale netwerkknop klikt die op de Site is geplaatst, sturen plug-ins (kleine software) de bijbehorende informatie naar het sociale netwerk, dat deze op uw account publiceert. Als u een verbinding tussen een sociaal netwerk en de website wilt vermijden, moet u uitloggen bij het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt. Deze cookies worden rechtstreeks door sociale netwerken geplaatst. De keuzes van de gebruiker met betrekking tot het plaatsen van deze cookies moeten dus ook op sociale netwerken worden gemaakt. Daarom nodigt S GOBERT gebruikers uit om rechtstreeks de sociale media-websites en hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

 • Cookies voor gedragsreclame : Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om uw specifieke voorkeuren en smaken te identificeren. Ze worden gebruikt om het gebruikersprofiel te identificeren om in realtime advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, via onze programma's voor het verzenden van e-mail en die van onze partners, indien van toepassing, en op andere sites die u bezoekt en waarop onze partner dezelfde cookies heeft geplaatst. Deze cookies maken het dus mogelijk om advertentie-inhoud te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Ze kunnen afkomstig zijn van zowel onze partners als derden en kunnen worden gedeponeerd door op de site te surfen of door onze e-mails te raadplegen. L'objectif est de vous présenter les publicités les plus pertinentes possibles, proches de vos centres d'intérêt. A cette fin, la technologie des cookies permet de déterminer quelle publicité afficher à un terminal, en fonction de la navigation récente sur un ou plusieurs sites internet.

 • Marketingcookies voor partners: Marketingcookies zijn eigendom van partners en worden gebruikt om u gerichte advertenties en aanbiedingen te bieden tijdens uw online-ervaring (web, e-mail, applicaties,...). Deze cookies kunnen worden geplaatst door op de website te surfen of door onze e-mails te raadplegen. Cookies kunnen worden opgenomen in advertentieruimtes op onze website. In deze advertentieruimtes wordt op uw terminal advertentie-inhoud van adverteerders weergegeven. Deze advertentieruimtes dragen bij aan de financiering van de inhoud en diensten die we voor u beschikbaar stellen. De uitgifte en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. We informeren u over de cookies waarvan we op de hoogte zijn en over de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot cookies.

G.3 - Gebruik van cookies op deze website

Het bedrijf S GOBERT gebruikt eigen cookies, zoals cookies van derden, om de activiteit van de site voort te zetten en te verbeteren en, indien van toepassing, het verzenden van e-mails. Cookies kunnen worden geplaatst wanneer u op onze website surft of na het openen van e-mails.

 • Google Analytics : S GOBERT maakt gebruik van Google Analytics (cookies van derden) op de website. Dit is een analyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc. Via Google Analytics analyseert S GOBERT de interactie tussen u en de Site, volgt uw activiteiten op de Site en verzamelt gegevens over uw surfgedrag zodat S GOBERT de prestaties van de Site kan meten. Google is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan kunnen gegevens die worden verwerkt door Google Analytics (waaronder uw IP-adres) worden overgedragen naar de Verenigde Staten en worden opgeslagen op servers van Google die zich in dat land bevinden. U kunt de verwerking van uw persoonlijke gegevens via Google Analytics beheren en blokkeren door de browser te configureren die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Pour obtenir plus d’informations sur Google Analytics, cliquez-ici: https://support.google.com/analytics/answer/3455585?hl=en. Bovendien kunt u Google Analytics deactiveren. Hiervoor moet u een verwijderingsoptie installeren. Klik hier voor meer informatie over deze verwijderingsoptie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Het geval van inhoud van derden die in onze advertentieruimtes wordt verspreid : De advertentie-inhoud (afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die wordt weergegeven in de advertentieruimten van onze site kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden: ofwel de adverteerder (aan de oorsprong van de betreffende advertentie-inhoud) of een bedrijf dat derde partij is bij de adverteerder (communicatieadviesbureau, bedrijf voor publieksmeting, aanbieder van gerichte advertenties, enz.) dat een cookie heeft gekoppeld aan de advertentie-inhoud van een adverteerder. In voorkomend geval kunnen de cookies die door deze derden worden uitgegeven, het mogelijk maken dat ze gedurende de geldigheidsduur van de cookies:

  • om het aantal vertoningen van reclame-inhoud te tellen dat via de advertentieruimten op onze site wordt uitgezonden, om te identificeren welke advertenties worden weergegeven, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt, zodat ze de verschuldigde bedragen kunnen berekenen en om statistieken op te stellen;
  • om browserinformatie te verzamelen met betrekking tot de terminals die onze website raadplegen;
  • om uw terminal te herkennen wanneer u vervolgens een andere site bezoekt waarop deze adverteerders of deze derden ook cookies plaatsen en, indien van toepassing, om deze websites, of de advertenties die ze weergeven, aan te passen aan de navigatie van uw terminal, waarvan ze op de hoogte kunnen zijn.
 • Het geval van externe reclamebureaus die onze advertentieruimtes exploiteren : De advertentieruimtes op onze website kunnen worden beheerd door een of meer externe reclamebureaus en bevatten cookies die door dit of deze reclamebureaus worden uitgegeven. Waar van toepassing maken de cookies van deze externe reclamebureaus het mogelijk om gedurende de geldigheidsduur van de cookies:

  • dWe tellen het totale aantal advertenties dat ze op onze advertentieruimten tonen, identificeren deze advertenties, hun respectieve aantal displays, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt en, indien van toepassing, de daaropvolgende acties van deze gebruikers op de pagina's waarnaar deze advertenties leiden, om de bedragen te berekenen die verschuldigd zijn aan de actoren in de distributieketen van advertenties (communicatiebureau, reclamebureau, website/distributiemedium) en om statistieken op te stellen;
  • om de advertentieruimtes die ze gebruiken aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.), afhankelijk van de hardware en de kijk- en leessoftware die uw terminal bevat;
  • om de advertentie-inhoud die via onze advertentieruimtes op uw terminal wordt weergegeven aan te passen aan de navigatie van uw terminal op onze website;
  • om de advertentie-inhoud die via onze advertentieruimtes op uw terminal wordt weergegeven aan te passen aan het vorige of latere gebruik van uw terminal op websites van derden, waar het betrokken agentschap ook cookies uitgeeft, op voorwaarde dat deze cookies op uw terminal zijn opgeslagen in overeenstemming met de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot dit netwerk;
  • om de advertentie-inhoud die op uw terminal wordt weergegeven via onze advertentieruimtes aan te passen op basis van de locatiegegevens (lengte- en breedtegraad) die door uw terminal worden verzonden met uw voorafgaande toestemming;
  • om de advertentie-inhoud die op uw terminal in onze advertentieruimtes wordt weergegeven aan te passen aan de persoonlijke gegevens die u aan dit advertentienetwerk had kunnen verstrekken.

G.4 - Cookies instellen op deze website

U kunt op elk gewenst moment uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen, op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.

De registratie van een cookie op een terminal blijft afhankelijk van de wilsuitdrukking van de gebruiker van de terminal, die de gebruiker op elk moment en gratis kan uiten en wijzigen aan de hand van de keuzes die zijn browsersoftware hem biedt.

Als u weigert cookies op uw apparaat op te slaan of als u de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, kunt u mogelijk niet langer profiteren van een aantal functies die desondanks nodig kunnen zijn om door bepaalde delen van onze site te navigeren. Dit zou het geval zijn als u toegang zou proberen te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Dit zou ook het geval zijn wanneer wij en/of onze dienstverleners en/of partners, om technische compatibiliteitsredenen, het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit uw terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet zouden herkennen.

Waar van toepassing, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de slechte werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd. Als u ervoor kiest om de ontvangst van cookies op de harde schijf van uw computer niet te accepteren, is het mogelijk dat de website vanaf uw terminal niet optimaal functioneert, vooral niet in het geval van een procedure voor het uploaden van bestanden.

Om cookieactiviteiten te beheren, te blokkeren of te verwijderen, hoeft u alleen maar de instellingen van de browser te beheren die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Anders betekent het browsen op de website dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies, in overeenstemming met wat wordt aangegeven in dit Handvest voor cookiebeheer. De configuratie van elke browser is anders. Hieronder laten we u zien hoe u de belangrijkste browsers kunt configureren. Ter informatie, en zonder dat we kunnen garanderen dat ze goed werken, kunt u de instructies voor de verschillende browsers vinden op de volgende adressen (tijdelijk of permanent):

Browsers voor pc's:

Browsers op mobiele apparaten:

 • IOS
 • Android
 • Windows Phone
 • Als u geen van de browsers op deze lijst gebruikt, ga dan rechtstreeks naar het helpmenu van uw browser om te zien hoe u dit kunt instellen.

U kunt ook de website van Youronlinechoices bezoeken, aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France om de activiteit van uw cookies te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen. Deze site biedt u een platform voor cookiebeheer dat wordt gedeeld door honderden professionals, waarmee u hun cookies volledig of per geval kunt accepteren of weigeren. Youronlinechoices is toegankelijk via de link: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-sescookies/

Als uw terminal door meerdere mensen wordt gebruikt en als uw terminal over meerdere browsersoftware beschikt, kunnen we niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die voor uw terminal bestemd zijn, overeenstemmen met uw persoonlijk gebruik van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker van dezelfde terminal. Indien van toepassing is het delen van het gebruik van uw terminal met anderen en het configureren van uw browserinstellingen met betrekking tot cookies uw vrije keuze en verantwoordelijkheid.

G.5 - Bewaartermijn van cookies

In elk geval hebben de cookies die zijn opgeslagen op uw terminal of elk ander element dat wordt gebruikt om u te identificeren voor statistische doeleinden of voor doelgroepdoeleinden een redelijke levensduur voor het doel van de beoogde verwerking binnen een maximum van dertien (13) maanden. Deze periode wordt niet automatisch verlengd wanneer u de site opnieuw bezoekt. Daarnaast worden de onbewerkte aanwezigheidsgegevens die aan een identificator zijn gekoppeld, verwijderd of geanonimiseerd.

G.6 - Aanvullende informatie over cookies

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over cookies en hoe ze werken: http://www.allaboutcookies.org/. U kunt ook de pagina over cookies op de website van de CNIL (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden) raadplegen via de volgende link: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

H - Links naar andere websites en diensten

Er is gespecificeerd dat sommige links in het spel u toegang geven tot websites van derden en u toegang geven tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe websites en diensten van derden omgaan met uw persoonlijke informatie. We beoordelen geen sites en diensten van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. We raden u aan om het privacybeleid of de privacyverklaringen van websites of diensten van derden te raadplegen die u bezoekt via onze sites of diensten.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die op onze site wordt verzameld. Als zodanig kan het bedrijf S GOBERT niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw gegevens op deze andere sites.

I - Bloctel

Als u deelneemt aan het spel en als u S GOBERT of zijn partners toestemming geeft om u telefonisch te bellen, betekent dit dat u ermee instemt aanbiedingen van het spel of van zijn partners te ontvangen.

We informeren u over het bestaan van de „Bloctel” cold calling-lijst, waarop u zich hier kunt registreren: https://conso.bloctel.fr/

J - Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment worden bijgewerkt, ook in overeenstemming met wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving. We nodigen u daarom uit om regelmatig de updates te bekijken.

10 464 538

Gebruikers
opgenomen

122 Land

Site nr. 1
Wereldwijd

43 438 776

opiniepeilingen
Gelanceerd

Vergezel ons vandaag
En begin meteen geld te winnen!